header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Rostoucí zelená města ČR

Proměna nefunkční nádrže a podmáčené louky v esteticky hodnotný multifunkční biotop napomáhající rozvoji místní fauny a flóry na pomezí katastrálních území Mohelno a Kladeruby nad Oslavou v okrese Třebíč si jistě zaslouží pozornost. Vodní nádrž Tlustý spolu s přilehlým biocentrem byla realizována severozápadně od obce Mohelno v nadmořské výšce 355 až 375 m n. m. na toku Skřípinského potoka na základě provedených komplexních pozemkových úprav.
V rámci výstavby vodní nádrže došlo k terénním a vegetačním úpravám, vybudování zemní homogenní hráze, výpustného objektu, bezpečnostního přelivu k bezpečnému převedení povodňových průtoků stoleté vody a zřízení zátopy nádrže včetně litorální zóny. V zátopě na přítoku byla vybudována oddělovací hrázka sloužící k vytvoření zmíněné litorální zóny důležité pro rozvoj populací řady živočichů a rostlin.
Nádrž chrání obec před povodněmi a upravuje vodohospodářské poměry na toku, zadržuje vodu v krajině. Obci je tak umožněn stabilnější odběr vody na níže položené nádrži. Retenční plocha se navíc spolu s biocentrem výrazně podílí na okolním rázu krajiny. V rámci biocentra rozkládajícího se na jihozápadním břehu nádrže vznikly rozsáhlé plochy bohaté dřevinné vegetace a květnatá louka. Jsou útočištěm hmyzu, ptactva a drobné zvěře. Nově založené biocentrum bylo doplněno o dvě dřevěná posezení, která lákají turisty a cykloturisty k odpočinku na tomto snadno dostupném a malebném místě.

 • Období realizace: červen 2018 – srpen 2019
 • Iniciátor: Státní pozemkový úřad
 • Investor: Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad; Program rozvoje venkova
 • Projektant: VZD INVEST s. r. o.
 • Realizátor: KAVYL, spol. s r. o.
 • Fotografie: Státní pozemkový úřad
 • GPS souřadnice proměny: 49.1286678N, 16.1736108E

Město Mohelnice se snaží zlepšit nakládání s dešťovou vodou na svém území a také zpříjemnit v letních měsících klima na veřejných prostranstvích. Díky tomu také vznikl projekt „ZŠ Mlýnská, Mohelnice – Revitalizace střech, nakládání s dešťovou vodou“. Jeho autorem a hlavním hybatelem byl starosta obce Ing. Pavel Kuba. Projekt měl za cíl nejen realizaci zelené střechy, ale také venkovní terasy přístupné z hlavní budovy školy.
Z původní myšlenky vznikla za účasti projektanta projektová dokumentace se všemi potřebnými povoleními. Následně se celý projekt ucházel o dotaci z programu SFŽP. Po schválení realizace projektu městem Mohelnice a výběrem zhotovitele proběhla jeho úspěšná realizace. Vznik zelené střechy probíhal za velké podpory ředitelky školy Mgr. Marcely Vlasákové.
V současnosti má Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, na objektu jídelny vybudovanou zelenou střechu, která slouží v mnoha ohledech. V horkých letních dnech je využíván instalovaný mlžící systém pro zlepšení mikroklimatu v okolí budovy jídelny. Srážková voda nyní není odváděna do dešťové kanalizace, ale je využívána pro závlahu zeleně na střeše. Základní škola vybudováním terasy na střeše jídelny získala i další výukový prostor, zelená plocha střechy slouží jako malá botanická zahrada. V neposlední řadě realizací tohoto projektu došlo i k estetickému zkrášlení střechy, na kterou jde vidět z vyšších pater hlavní budovy školy.

 • Realizace proměny: červenec – listopad 2019
 • Iniciátor proměny: Ing. Pavel Kuba, starosta
 • Investor: město Mohelnice, Operační program Životní prostředí
 • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Mgr. Marcela Vlasáková, ředitelka základní školy
 • Projektant: KOVO CZ s.r.o.
 • Realizační firma: SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.
 • Autor (autoři) fotografií: Jiří Ferbínek

V sousedství Okružní ulice, v jižní části města Prostějova, navazovala na bytovou zástavbu orná půda. V současné době zde probíhá výstavba bytových domů a další bude následovat. Vedení města se rozhodlo k netradičnímu kroku a rozhodlo se vybudovat městský park ještě před samotnou výstavbou obytných objektů.
Na původně orné půdě vznikl veřejný park s centrálním vodním prvkem. Tvoří jej železobetonová retenční nádrž, do níž bude svedena voda z plánovaných a budovaných bytových domů. Voda z nádrže se bude moci rozlévat do přilehlé vsakovací plochy. Součástí výstavby parku byly terénní úpravy a modelace, výsadba listnatých stromů, keřů a založení trávníku s květnatou loukou. Celý park protíná síť cest doplněných o vkusný mobiliář.
Na jižním okraji Prostějova vznikl nový dvouhektarový městský park s vodním prvkem v jeho centru. Ve veřejné anketě jej obyvatelé pojmenovali Mládkovy sady. Park vznikl ještě před výstavbou obytných domů, pro které se již vytvořilo retenční a vsakovací území dešťových vod. Obyvatele také ochrání před horkem a prašnými větry z polí.

 • Období realizace: listopad 2019 – říjen 2020
 • Investor: Město Prostějov; Evropská Unie – Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí
 • Projektant: Zahrada Olomouc s. r. o.
 • Realizátor: STRABAG a.s.
 • GPS souřadnice proměny 49.4642456N, 17.0962622E

Letní kino ve Smetanových sadech nahradilo v 60. letech 20. století původní protékající bazén. V červnu 2013 muselo být kvůli špatnému technickému stavu uzavřeno. Na podzim 2018 začala proměna bývalého biografu pod širým nebem na relaxačně oddechovou zónu s dominantním vodním prvkem. Podnět k vybudování areálu vzešel od občanů města.
Stavební práce začaly v říjnu 2018 a dokončeny byly v listopadu následujícího roku, kdy se areál otevřel veřejnosti.

Prostor hlediště kina se proměnil ve vodní plochu doplněnou rostlinami. Chodníky lemuje tráva, bylinkové a květinové záhony, nově zde vznikla také květnatá louka. V areálu nechybí lavičky, veřejné toalety, odpadkové koše a stojany na kola. Místo se je již od svého znovuotevření těší velké oblibě místních obyvatel.

 

Kostnické náměstí, Praha 3 - Žižkov
Autorky projektu: Hana Špalková, Radmila Fingerová
Investor: Městská část Praha 3

Zanedbané parkové náměstí z konce 19. století prošlo v roce 2019 kompletní obnovou citlivou k jeho historickému kontextu, k duchu místa, ke stávajícím vzrostlým stromům i k přirozenému koloběhu vody. Podařilo se zároveň přizpůsobit veřejný prostor soudobým potřebám obyvatel Žižkova vytvořením volného prostoru pro rozmanité aktivity – výstavy, koncerty, divadelní představení, trhy, tančírny apod.
Ing. arch. Hana Špalková

Více zde https://doparku.cz/projekt/revitalizace-kostnickeho-namesti/

1 u2 20210910 130737 web  2 PŘED web  2 PO web

2 u1 WP 20170130 10 53 41 Pro web  20210910 130823 web

 21  R