header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V okrese Vyškov, přibližně 12 km východně od Brna proběhla proměna s názvem „Biocentrum LBC1 v k.ú. Kroužek“. Opatření o celkové rozloze 5,24 hektarů bylo realizováno na pozemcích obce ve velmi svažitém, intenzivně zemědělsky využívaném terénu. Právě složitost terénu znamenala pro projektanta výzvu. I z toho důvodu lze dnes z ptačí perspektivy spatřit esteticky zajímavé geometrické tvary výsadeb. Výsadby dřevin stromového i keřového patra o počtu téměř 18 000 kusů vhodné druhové skladby zaujímají necelou polovinu plochy biocentra. Jedná se zejména o dub zimní, jasan ztepilý, javor mléč, z keřů např. ptačí zob obecný a svídu krvavou. Na zbylých plochách byl založen trvalý travní porost plnící především protierozní funkci.
Specialitou této proměny je kapková závlaha, která byla zavedena z důvodu obav o vysoký úhyn rostlin. Lokalita se totiž nachází ve srážkovém stínu a na hydrologicky nevhodném podloží. Rok 2018, kdy se s výsadbami začínalo a sazenice byly nejvíce náchylné na nedostatek vláhy, byl navíc značně chudý na srážkové úhrny. K zadržení vody v půdě měly přispět zkoušky omezení kosení vzrostlých travin. Během tříleté následné péče došlo navíc k masivnímu přemnožení hrabošů, které bylo úspěšně utlumeno instalací berliček pro dravce.
I přes překážky, které kladly místní přírodní podmínky, se podařilo vypěstovat zdravý dřevinný a travní porost, který nejen přispívá ke zvýšení biodiverzity lokality, ale i související ekologické stability. V prudkých svazích plní biocentrum protierozní funkci. Cesta protínající biocentrum a odpočinkové zóny s výhledy na obec i do krajiny navíc umožňuje rekreační využití místa a upevnění kladného vztahu člověka s přírodou.

  • Období realizace: červenec 2018 – červenec 2020
  • Iniciátor: Státní pozemkový úřad
  • Investor: Státní pozemkový úřad; Program rozvoje venkova
  • Projektant: Ing. Michal Kovář, Ph.D.
  • Realizátor: Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.
  • Fotografie: Státní pozemkový úřad

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy