header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Tok říčky Holomně je mezi obcemi Drslavice a Prakšice zcela neupravený, meandrovitý. Tento pozitivní fakt však ohrožoval obec Drslavice i její okolí. Voda vylitá z břehů mohla do obce přitékat nivou mimo koryto Holomně. Porosty na strmých březích koryta v neupraveném úseku toku zapříčinily v případě větší povodně ucpání koryta. Z těchto důvodů postihla v červnu roku 2010 obec Drslavice povodeň způsobená přívalovými srážkami a špatnou retencí a retardací krajiny. Kromě této události byla obec sužována bahnotoky.
Řešením se ukázala realizace revitalizačního opatření na pravém břehu Holomně, zbudováním protipovodňové ochrany, tzv. poldru, který zachytí velké množství přívalových srážek a nedopustí jejich ničivé účinky v zastavěné části obce. Při průchodu povodňové vlny a velkých vod bude docházet ke vzdouvání vody v celém prostoru vymezeném hrází poldru. Při dosažení maximální hladiny se začne zaplavovat vodní nádrž. Její hráz je trasována podél toku. Toto řešení umožňuje jednoduchým způsobem zaústění do toku prostřednictvím přímého přepadu.
V prostoru poldru je vytvořen trvalý mokřad zajišťující příznivé podmínky pro existenci vodních a mokřadních rostlin a výskyt a reprodukci na vodní prostředí vázaných živočichů. Vodní nádrž (rybník), jejíž hráz je vytvořena z místních zemin, slouží k zadržení vody v krajině. Okolí nádrže, náhonu a tůní je zatravněno a ozeleněno původními druhy stromů a keřů. Jsou zde vybudovány dvě tůně. Polní cesty s živičným povrchem nahradily vyježděné cesty nezpevněné a slouží k zajištění přístupnosti přilehlých pozemků a pro obslužné práce na zbudovaných objektech.

  • Období realizace proměny: 2019–2020
  • Iniciátor proměny: Státní pozemkový úřad, obec Drslavice
  • Investor: Státní pozemkový úřad, Program rozvoje venkova
  • Projektant: Vodohospodářská část - Ing. Petr Götthans a dopravní část – RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.
  • Realizační firma: Ekostavby Brno, a.s.

Webová stránka proměny SPÚ ČRdokončení opatření
Facebook proměny  

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy