header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 1953 členové Mysliveckého spolku na podmáčené půdě kolem pramene Žlebůvky vysadili vrbový prutník, o který se následně starali a proutí prodávali na košíkářskou výrobu. Tento stav trval ještě v 60. letech 20. století. Prutník zanikl intenzifikací zemědělství. Vybrané krajinné prvky byly vymezeny v rámci komplexní pozemkové úpravy jako opatření k ochraně přírody a krajiny, zpracované v roce 2012. Lokalita se nachází v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině, která trpí nedostatkem členitosti a krajinotvorných prvků. Dochází zde k výrazné vodní erozi.
Komise životního prostředí v roce 2018 doporučila, aby město výsadby realizovalo za podpory dotace z Evropské unie. Zastupitelstvo města doporučení schválilo a město zadalo zpracovat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, zajištění podání žádosti o dotaci a na následné manažerské řízení projektu, včetně administrace dotace.
Vzniklo nové biocentrum LBC 20, které přímo navazuje na porost obnoveného biokoridoru LBK 29. Od tohoto nově vytvořeného biocentra byl založen nový biokoridor LBK 35a, který je veden přes silnici II. třídy směrem na Prostějov a napojuje se na stávající keřový porost v blízkosti významného archeologického naleziště. Dále pokračuje nově založený biokoridor LBK 30b podél hranice katastru obce Víceměřice až po tzv. vyhlídku Kozlov. Realizací projektu dochází ke zvýšení biodiverzity a významně se rozšiřuje ekostabilizační funkce území včetně žádoucí protierozní i krajinotvorné funkce.

  • Období realizace proměny: září 2019 – květen 2020
  • Iniciátor proměny: Členové komise životního prostředí města Němčice nad Hanou
  • Investor: Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí; Město Němčice nad Hanou
  • Další partneři realizace proměny: Jaromír Snídal, místní zemědělský podnikatel
  • Projektant: Ing. Yvona Lacinová, Atregia s.r.o.
  • Realizační firma: VACULA silniční s.r.o.
  • Autor fotografií: Ing. Lenka Požárová; Mgr. Alena Špičáková

Webové stránky proměny Němčice nad Hanou
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy