header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Obec Němčany leží 3 km severovýchodně od Slavkova u Brna v Jihomoravském kraji. Z celkové katastrální plochy obce zabírá většinu zemědělská půda. Intenzivní zemědělská činnost bohužel narušila přírodní strukturu a základní ekologickou funkci krajiny. Obec lemují dva přítoky němčanského potoka, které se v obci stékají v jeden. Obyvatelé Němčan tak byli stále ohroženi případnými povodněmi z přívalových dešťů a smyvem z erozí ohrožené půdy. Protipovodňová a protierozní opatření pomohly vyřešit komplexní pozemkové úpravy.
Realizaci souboru staveb v Němčanech předcházel proces komplexních pozemkových úprav. Ty byly v obci dokončeny v roce 2011. Jejich úkolem je navrhnout pro krajinu nové a lepší uspořádání pozemků tak, aby to vyhovovalo jejich majitelům a aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření. Ještě důležitějším úkolem je obnova a rozvoj krajiny. Státní pozemkový úřad mohl v Němčanech za finančního přispění Programu rozvoje venkova vybudovat jedenáct navržených staveb, které zcela proměnily ráz území a budou pomáhat krajině vyrovnávat se s variabilitou počasí i zemědělskou činností.
Díky návaznosti jednotlivých prvků vidíme, jak postupně dochází k zadržování vody biokoridory vysázenými podél cesty i napříč protilehlým svahem, protierozními mezemi a příkopy. Nezadržená voda je svedena do zatravněné údolnice a dále přes průtočný suchý poldr do vodní nádrže se stálou hladinou. Díky tomu v případě zvýšené hladiny dojde k regulovanému a bezpečnému průtoku vody obcí. Opatření plní hned několik funkcí: protierozní, protipovodňovou, půdoochrannou, ekologickou, estetickou i rekreační. Při realizaci bylo vysazeno 6337 sazenic stromů a 5931 keřů.

  • Realizace proměny: srpen 2016 – květen 2017
  • Investor: Státní pozemkový úřad, Program rozvoje venkova
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): obec Němčany
  • Projektant: Ing. Vlastimil Žďárský a Ing. Pavel Půža, SIPROS, s. r. o., LÖW & spol., s.r.o.
  • Realizační firma: SPH stavby s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: SPÚ

Webová stránka proměny Žít krajinou
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy