header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 JHM Lomnice namesti titul Židovské náměstí se synagogou z let 1780–85 je centrem Židovské čtvrti a součástí městské památkové zóny Lomnice. Židovská obec vznikla zač. 18. stol. jako oddělené ghetto, které se téměř nezměněné zachovalo do dneška jako ojedinělá architektonická památka. Některé zdejší domy již neslouží původnímu účelu (škola s rabinátem, špitál s lázněmi aj.), většina je ale v přestavbách dochována. V průběhu doby se zhoršil stav povrchu vozovky a dešťové kanalizace natolik, že městys Lomnice inicioval náročnou rekonstrukci stávající komunikace a zpevněných ploch, které navazují na již obnovenou ulici J. Uhra. Výběr materiálu vycházel z předchozí etapy, kdy byla použita betonová pravoúhlá zámková dlažba a drobná žulová kostka. Úpravu vhodně doplnily lavičky, odpadkové koše a osvětlení, prostor je bezbariérový.

Rekonstrukce Židovského náměstí proměnila tento prostor s již dříve obnovenou synagogou nedaleký židovský hřbitov s cennými náhrobky v příjemnou oázu klidu. Na obnovené komunikace byly umístěny prahy pro zpomalení provozu, vložené zelené ostrůvky a parkovací zálivy. Vhodně působí i parková úprava středu náměstí, revitalizovaná plocha s mlatovými chodníky pro pěší a nově vysázená zeleň doplněná travnatou plochou.
Atraktivní prostor je hojně využíván k pořádání kulturních a společenských akcí, promenádních koncertů a je hojně navštěvován turisty.

  • Realizace: 30. 9. 2014 – 26. 5. 2015
  • Iniciátor proměny: Městys Lomnice, Ing. Milan Vojta
  • Investor:
    • Městys Lomnice
    • ROP Jihovýchod
  • Další partneři realizace proměny: konzultanti: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu Tišnov
  • Projektant Ing. arch. Radek Haška, Tišnov
  • Realizační firma (firmy) DLAŽBA Vysoké Mýto, s.r.o.

 01 JHM Lomnice namesti pred 02 JHM Lomnice namesti po 03 JHM Lomnice namesti1 04 JHM Lomnice namesti2 05 JHM Lomnice namesti3 07 JHM Lomnice namesti5 08 JHM Lomnice namesti6 09 JHM Lomnice namesti7

 

Příběh proměny Židovského náměstí v Lomnici u Tišnova

Zpracovala: Dagmar Fetterová

 

Úvod

V plynoucím čase se více či méně mění podoba staveb a jejich okolí. Platí to i pro Židovské náměstí, které bylo formálním středem židovské obce a neslo tak důsledky změn v průběhu existence tohoto minoritního společenství.

 

Historické souvislosti

Historie samostatné židovské obce v Lomnici začala na začátku 18. století. Vznikla jako oddělené ghetto, umístěné severovýchodně od centra obce, které se s určitými změnami zachovalo do dnešních dnů jako ojedinělá architektonická památka. Koncem 18. stol. zde žilo asi 600 osob. Ghetto je tvořeno náměstím čtvercového tvaru a dlouhou svažitou ulicí lemovanou jednopodlažními a dvoupodlažními židovskými domy. Jde o významný urbanistický celek, který se skládá z 35 domů a pozdně barokní synagogy. Přestavby ve 2. polovině 20. století setřely osobitý ráz židovského městečka. Pamětníci však mohou potvrdit, že nejstarší část ghetta byla pravděpodobně v bezprostředním okolí synagogy, takže původním obydlím rabína mohl být dům proti původnímu vchodu do synagogy.

Škola byla zřízena dvorským dekretem z 26.5.1781 a byla financována židovskou obcí. Vyučovalo se německy. V roce 1919 ukončil své působení poslední lomnický rabín Simon Wolfsohn a o 10 let později byl již dům č. 212 (škola s rabinátem) v soukromých rukou.

Ghetto bylo od města dokonale odděleno, od křesťanské části je dělily zahrady, v ústí dnešní ulice Josefa Uhra bývala brána, později řetěz.

Židům byla některá zaměstnání zakázaná (např. zemědělství i některá řemesla). V Lomnici především zpracovávali vlnu, vyráběli plátěné výrobky z hrubší tkaniny a různé krajky. Obchodovali s textilními produkty, kuřivem a kůžemi. Rovněž působili jako trhovci. Začátkem 19. století začali manufakturním způsobem vyrábět sukno v první továrničce. Židovské textilnictví se zde stalo tradicí. Střed ghetta tvoří čtvercové náměstí se stromy a s ruční pumpou uprostřed. Kolem stojí domy – bývalý špitál a lázeň, obecní dům, škola a byt rabína, dále hostinec z r. 1794, bývalá rituální jatka a další domy a také synagoga. Ta byla původně dřevěná s kamennou podezdívkou, která po rozšíření obce a emancipaci Židů v souvislosti s josefínskými patenty přestala vyhovovat. Nová synagoga byla vystavěná v letech 1791-1793 v pozdně barokním slohu. Byla slavnostně otevřena za úřadování Isaka Wollnera. Původní vybavení bylo zničeno nacisty. V době války sloužila jako skladiště. Po obnově synagogy byla v r. 1997 otevřena a odhalena pamětní deska 58 obětí holocaustu, který přežili pouze dva lidé. V současné době slouží jako výstavní a koncertní síň, je zde uchovávána kopie obrazu židovského lomnického malíře Otto Flattera, který zachytil původní interiér synagogy.

Nedaleký židovský hřbitov, obehnaný zdí z lomového kamene, má asi 1000 náhrobků. Menší zděná márnice byla obnovena a slouží jako výstavní prostor. Většina náhrobků je z konce 18. a počátku 19. století, nejstarší je z roku 1716.

K zániku náboženské obce došlo v r. 1928.

 

Z významných osob žijících v Lomnici uvádíme:

Leo Eitinger se narodil v Lomnici 12.12.1912 v chudé židovské rodině. V Brně vystudoval gymnasium a poté lékařskou fakultu. Uprchl před hitlerovskými čistkami, jako mnoho dalších Židů, do Norska. Zde však byl zatčen, vězněn v Osvětimi a později v Buchenwaldu. Po válce se vrátil do Norska, kde úspěšně působil jako lékař v oboru psychiatrie, psychologie, publikoval řadu knih a zejména se zabýval problematikou vlivu stresu na člověka. Byl členem Purkyňovy společnosti při Masarykově univerzitě v Brně a zvolen členem Norské královské akademie věd. Obdržel královskou medaili a Řád sv. Olafa. Byl vysoce oceňován za mimořádný lidský přístup. Zemřel 15.10.1996 v Oslo.

Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí propaguje židovské památky a nezapomíná na životní jubilea bývalých významných židovských obyvatel Lomnice. Dne 15.9.2012 při příležitosti Dne evropského dědictví byly konány oslavy v lomnické židovské čtvrti a výstava o osudech Leo Eitingera a jeho rodiny s odhalením jeho busty v místní synagoze. Autorem busty je sochař Nikos Armutidis. Výstava se konala na památku stého výročí narození Leo Eitingera.

Bratři Eislerové – Artur, Leo, Mořic, Hugo a Oto zdědili a vlastnili do roku 1961 místní židovskou školu na Židovském náměstí. Trávili zde víkendy a v podkroví si vybudovali ateliér. Vlastnili největší stavební firmu v Brně. Jejich nejvýznamnějšími realizacemi v Brně jsou vila Tugendhat (arch. Miese van der Rohe), hotel Avion (arch. Bohuslav Fuchs), palác Morava (arch. Ernst Wiesner).

Fanny Neuda – hebrejsky píšící spisovatelka, narodila se v roce 1819 v rodině rabína Judy Schmiedla v Lomnici. Zemřela ve věku 75 let v lázeňském městě Merano 16. dubna 1894. Proslavila ji kniha Hodiny zbožnosti (Stunden der Andacht). Kniha je sbírkou modliteb pro různé příležitosti a životní okolnosti. Jde o první knihu tohoto druhu, kterou kdy v němčině napsala židovská žena pro židovské ženy. Od r. 2008 existuje český překlad.

Josef Uher (1880-1908), učitel a spisovatel. Jde o zřejmě nejvýraznější osobnost zachycující ve svém díle tvář Lomnice a jejich obyvatel z přelomu 19. a 20. století.

 

Současnost

Židovské náměstí se nachází v městské památkové zóně Lomnice. Špatný stav komunikace a zpevněných ploch byl neadekvátní historickému významu místa, a proto městys Lomnice inicioval jeho celkovou rekonstrukci. Upravený prostor slouží pro konání zajímavých akcí. Rekonstruovány byly komunikace a zpevněné plochy, které navazují  na ulici Josefa Uhra. Výběr materiálu vycházel z předchozí etapy prací, kdy byla použita betonová pravoúhlá zámková dlažba a drobná žulová kostka. Novou úpravu vhodně doplnily lavičky, odpadkové koše a osvětlení. Prostor byl upraven bezbariérově. Střed náměstí byl parkově upraven s ponecháním vzrostlé zeleně, byla revitalizována plocha s mlatovými chodníky pro pěší a upraveny travnaté plochy. Dne 26. května 2015 proběhla kolaudace náměstí, jehož rekonstrukce byla spolufinancována z evropských fondů.

Židovské náměstí v „novém kabátku“ bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost 12.9.2015 při oslavách Dne evropského dědictví.

 

Závěr

Letos ožije náměstí již podruhé a to 10. září 2016 při Dnech evropského dědictví, kdy budou zpřístupněny všechny kulturní památky v Lomnici včetně zámecké kaple a obnovené oranžerie v Zahradnictví pod zámkem. Na Židovském náměstí budou uspořádány koncerty a jiné kulturní akce. V synagoze bude výstava V – atelieru za spoluúčasti městyse Lomnice.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy